PRO BONO

Szanowni Państwo,

Punktem wyjścia dla ustalenia wysokości wynagrodzenia radcy prawnego są stawki minimalne określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych. 

§18 ust. 1 powyższego Rozporządzenia stanowi natomiast, że: 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza gdy przemawia za tym sytuacja materialna lub rodzinna klienta albo rodzaj sprawy, radca prawny może ustalić opłatę niższą niż stawka minimalna albo zrezygnować z opłaty w całości.

W związku z powyższym radca prawny przy ustalaniu w umowie z klientem wysokości honorarium za prowadzenie sprawy, ma możliwość odstąpić od stawek minimalnych określonych w ww. rozporządzeniu i pobrać od klienta wynagrodzenie niższe bądź też zrezygnować z honorarium w całości. 

Klienci o bardzo trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, mogą w myśl powyższego przepisu otrzymać pomoc prawną nieodpłatnie. Ocena jednak sytuacji życiowej klienta pozostawiona jest radcy prawnemu, natomiast sam przepis jest stosowany zupełnie wyjątkowo.

PRO BONO

Szanowni Państwo,

Punktem wyjścia dla ustalenia wysokości wynagrodzenia radcy prawnego są stawki minimalne określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych. 

§18 ust. 1 powyższego Rozporządzenia stanowi natomiast, że: 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza gdy przemawia za tym sytuacja materialna lub rodzinna klienta albo rodzaj sprawy, radca prawny może ustalić opłatę niższą niż stawka minimalna albo zrezygnować z opłaty w całości.

W związku z powyższym radca prawny przy ustalaniu w umowie z klientem wysokości honorarium za prowadzenie sprawy, ma możliwość odstąpić od stawek minimalnych określonych w ww. rozporządzeniu i pobrać od klienta wynagrodzenie niższe bądź też zrezygnować z honorarium w całości. 

Klienci o bardzo trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, mogą w myśl powyższego przepisu otrzymać pomoc prawną nieodpłatnie. Ocena jednak sytuacji życiowej klienta pozostawiona jest radcy prawnemu, natomiast sam przepis jest stosowany zupełnie wyjątkowo.

721 660 672