Ogólna klauzula informacyjna

Stosownie do obowiązku wynikającego z Art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH), niniejszym Kancelaria Radcy Prawnego Damian Sadok informuje, iż:

I.

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Damian Sadok, NIP: 8641891267 REGON: 367857207,

II.

Z administratorem danych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem sadok@kancelaria-dks.pl lub telefonicznie pod nr telefonu +48 721 660 672,

III.

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przez administratora są:

• Wykonanie umowy pomiędzy Klientem a Administratorem lub podjęcie działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy (Artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO),
• Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, takich jak obowiązki podatkowe, rachunkowe,

IV.

Dane osobowe Klienta przetwarzane są dla celów związanych z wykonaniem umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy. Dane osobowe są przetwarzane również w celu realizacji obowiązków nałożonych na Kancelarię przepisami prawa,

V.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy będą niemożliwe,

VI.

Odbiorcami danych osobowych mogą być firmy, z którymi Kancelaria współpracuje np. firmy księgowe, likwidatorzy szkód, inne firmy prawnicze na zasadzie substytucji,

VII.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych,

VIII.

Administrator zamierza przechowywać dane osobowe do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy, jak również do czasu nałożonego przepisami prawa (w zależności, która data nastąpi później)

IX.

Osoba fizyczna, której dane przetwarza Administrator ma prawo żądać od administratora:

1. Dostępu do swoich danych osobowych,
2. Sprostowania swoich danych osobowych,
3. Usunięcia swoich danych osobowych,
4. Ograniczenia przetwarzania danych,

X.

Zgodnie z RODO przysługuje ponadto osobie fizycznej, której dane są przetwarzane prawo do:

1. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
2. Przenoszenia danych,
3. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych


Kancelaria Radcy Prawnego Damian Sadok

https://kancelaria-dks.pl/