Pro bono

Radca prawny może wykonać swoje usługi pro bono to znaczy nieodpłatnie. Należy jednak pamiętać, że punktem wyjścia dla ustalenia wysokości wynagrodzenia radcy prawnego są stawki minimalne określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych. 

§18 ust. 1 powyższego Rozporządzenia stanowi natomiast, że: 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza gdy przemawia za tym sytuacja materialna lub rodzinna klienta albo rodzaj sprawy, radca prawny może ustalić opłatę niższą niż stawka minimalna albo zrezygnować z opłaty w całości.

W związku z powyższym radca prawny przy ustalaniu w umowie z klientem wysokości honorarium za prowadzenie sprawy, ma możliwość odstąpić od stawek minimalnych określonych w ww. rozporządzeniu i pobrać od klienta wynagrodzenie niższe bądź też zrezygnować z honorarium w całości. 

Klienci o bardzo trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, mogą w myśl powyższego przepisu otrzymać pomoc prawną nieodpłatnie. Ocena sytuacji życiowej klienta pozostawiona jest radcy prawnemu, natomiast sam przepis jest stosowany zupełnie wyjątkowo.