Pomoc prawna polega w szczególności na:

  • Udzielaniu porad i konsultacji prawnych z takich dziedzin jak prawo cywilne, prawo pracy, prawo gospodarcze, prawo karne
  • Występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy
  • Sporządzaniu opinii prawnych
  • Opracowywaniu projektów aktów prawnych w tym między innymi umów, statutów, porozumień

Artykuł 6. ust. 1. Ustawy o radcach prawnych stanowi, że:

Świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.


Pomoc prawna polega w szczególności na:

  • Udzielaniu porad i konsultacji prawnych z takich dziedzin jak prawo cywilne, prawo pracy, prawo gospodarcze, prawo karne
  • Występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy
  • Sporządzaniu opinii prawnych
  • Opracowywaniu projektów aktów prawnych w tym między innymi umów, statutów, porozumień

Artykuł 6. ust. 1. Ustawy o radcach prawnych stanowi, że:

Świadczenie pomocy prawnej przez radcę prawnego polega w szczególności na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy.


iconmonstr-gavel-1-240

Prawo cywilne


Prawo rzeczowe
Ochrona własności, ochrona posiadania, wynagrodzenie za służebności przesyłu, stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie jak i uwłaszczenie, przeprowadzenie postępowania o ustanowienie drogi koniecznej, sprawy o rozgraniczenie nieruchomości, immisje pośrednie i bezpośrednie, użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe w tym zastaw, zastaw rejestrowy, hipoteka, obrót nieruchomościami rolnymi

Umowy
Mogę pomóc sporządzić umowę, jak również uczestniczyć w negocjacjach w toku jej zawarcia, mogę przeanalizować umowę i jasno wytłumaczyć sens jej poszczególnych postanowień oraz ich skutki dla stron umowy;

Odszkodowania
Odszkodowania z wypadków komunikacyjnych OC i AC, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej, odszkodowania za wypadki losowe typu pożar czy powódź

Prawo spadkowe
Stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, zapis, zapis windykacyjny, dziedziczenie ustawowe, dziedziczenie testamentowe, podział majątku spadkowego, odpowiedzialność za długi spadkowe
iconmonstr-building-26-240

Prawo gospodarcze


Startupy
Pomoc w podjęciu decyzji co do formy prawnej planowanego biznesu, wybór najkorzystniejszej formy;

Obsługa firm
Kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstwa
Sporządzanie i opiniowanie umów oraz pism
Przygotowywanie opinii prawnych
Tworzenie regulaminów wewnętrznych, wytycznych, procedur i regulacji
Wsparcie dla innych działów firmy


Windykacja należności
Sporządzenie wezwania do zapłaty

Prowadzenie spraw sądowych
Występowanie po stronie przedsiębiorcy w sądzie;


iconmonstr-user-31-240

Prawo rodzinne


Sprawy małżeńskie
Zastępowanie przed Sądem w sprawie o rozwód
Zobacz ofertę bądź separację jak również w sprawach o podział majątku po rozwodzie. W czasie trwania małżeństwa, sprawy o ustalenie rozdzielności majątkowej.

Sprawy rodzicielskie
Sprawy o pozbawienie, zawieszenie władzy rodzicielskiej, sprawy o ustalenie prawa do kontaktów z małoletnim dzieckiem, sprawy o zaprzeczenie, ustalenie ojcostwa.

Alimenty
Alimenty od rodziców, alimenty od dziadków, alimenty od małżonka, świadczenia na zaspokojenie potrzeb rodziny;
iconmonstr-police-5-240

Prawo karne i prawo wykroczeń


Podejrzany i oskarżony
Występowanie w chakakterze obrońcy w postępowaniu karnym zarówno na etapie postępowania przygotowawczego przed Policją i Prokuraturą jak również na etapie przed Sądem;

Pokrzywdzony
Występowanie w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego przed Policją i Prokuraturą;
Występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego na etapie postępowania przed Sądem
Sporządzenie prywatnego aktu oskarżenia.


iconmonstr-task-1-240

Prawo pracy


Po stronie pracownika
Wynagrodzenie za pracę, ustalenie istnienia stosunku pracy, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, urlopy rodzicielskie, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy;

Po stronie pracodawcy
Rozwiązanie za wypowiedzeniem stosunku pracy, sporządzenie projektu umowy o pracę, umowy zlecenia, kontraktu menadżerskiego, reprezentacja przed sądem,
iconmonstr-paperclip-2-240

Prawo administracyjne


Reprezentacja
Sporządzenie odwołania od niekorzystnej decyzji,
Reprezentacja przed organem